Ihminen ja muutos: Laadunkehitys ja tunneälytaidot

Laadun kehittäminen ei ole ainoastaan systemaattista prosessien hiomista;
se on myös työntekijöiden tukemista muutoksessa, ja tässä tunneälytaidoilla on suuri rooli.
Tarkastellaanpa, miten tunneälytaidot voidaan integroida laadunkehitysprosessiin ja
mitä hyötyjä siitä voi seurata.

Muutos on väistämättä aikaa, jolloin tunteet ovat pinnalla. Tässä vaiheessa tunneälytaidot
voivat auttaa johtajia, lähiesihenkilöitä ja tiimiläisiä navigoimaan haastavissa vesissä.
Tunneälykäs lähestymistapa kannustaa ihmisiä tunnistamaan ja hallitsemaan omia
tunteitaan sekä ymmärtämään ja kunnioittamaan toisten tunteita. Syventämällä ymmärrystä
toisen ihmisen näkökulmista parannetaan vuorovaikutusta ja lisätään empatiaa.
Tämä kaikki tukee yhteistyötä, joka on sekä muutoksessa, että laadun kehittämisessä olennainen tekijä.

Investoimalla tunneälytaitojen kehittämiseen, tuetaan ihmisten henkilökohtaista kasvua
ja ammatillista kehitystä. Samalla sanoitetaan organisaation omaa tunneälykulttuuria ja
autetaan katsomaan toimintaa myös omien ”asennesilmälasien” kautta. Tunneäly auttaa
luomaan työympäristön, jossa ihmiset voivat ilmaista huolensa ja pelkonsa avoimesti.
Se myös edistää resilienssiä, joka on kykyä sopeutua ja selviytyä muutoksista.
Tunneäly kannustaa tiimejä ottamaan huomioon jokaisen jäsenen näkökulmat,
mikä lisää osallisuuden tunnetta ja parantaa niin uusien toimintamallien viemistä käytäntöön.
Tämä lähestymistapa varmistaa, että jokainen tuntee olevansa arvokas osa prosessia.

Johtajien ja lähiesihenkilöiden on hyvä paitsi omaksua tunneälytaidot itse, myös edistää
niitä tiimissään. Johtajan, joka toimii ”tunneälyn mestarina”, on kykeneväinen tunnistamaan
ja vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin, mikä luo perustan vahvalle ja tukevalle työympäristölle.

Laadun kehittäminen on moniulotteinen prosessi, joka hyötyy suuresti tunneälyllisestä lähestymistavasta.
Tukemalla työntekijöitä heidän tunneälytaidoissaan voimme edistää yhteistyötä,
ymmärrystä ja kunnioitusta, mikä luo perustan todelliselle laadulle organisaatiossa.
Muutosprosessissa tunneäly on avain työympäristön luomiseen, jossa jokainen voi kukoistaa ja
jossa laatu voi hyvin.

Coroi Oy on ihmisen tekemän laadun lähettiläs. Autamme mielellämme laatuasiantuntijoita
tunneälytaitojen vahvistamisessa ja tuemme laatuprojektien onnistumista ihmislähtöisesti.
Outi on sertifioitu Genos tunnetaitovalmentaja ja erikoistunut erityisesti esimiesten ja
asiantuntijoiden valmennuksiin. Jutellaan aiheesta lisää virtuaalisen tai oikean kahvikupposen ääressä!

Outi Pauve, MBA
Certified Progress Coach
Genos Emotional Intelligence Certified Practitioner
Lean Six Sigma Green Belt